استان آلبرتا

استان آلبرتا واقع از استانهای غربی در کانادا می باشد.جمعیت این استان 3,645,257 نفر در سال 2011 گزارش شده است.جعیت این استان در سال 2014 به 4,145,992 افزایش پیدا کرده است.استان آلبرتا چهارمین استان مهم کانادا از نظر جمعیتی به شمار میرود.مساحت آلبرتا 661,848 کیلومتر مربع می باشد و استان نفت خیز کانادا به حساب می اید.پایتخت این استان شهر ادمونتون می باشد و بزرگترین شهر این استان کلگری می باشد.استان آلبرتا دارای دانشگاها و مراکز علمی مطرح در سطح جهان می باشد.شهرت استان آلبرتا به دلیل نفت خیز بودن منطقه و دارا بودن مراکز صنعتی و نفتی در کانادا می باشد.
روشهای مهاجرت به استان آلبرتا
استان آلبرتا دارای روشهای مهاجرتی متفاوتی به این استان می باشد.از جمله می توان از روشهای تخصصی- نیمه تخصصی نامبرد.جهت مهاجرت به استان آلبرتا و کسب اقامت دایم کانادا  ،داشتن پیشنهاد شغلی و یا ویزای کار موقت یا دایم کانادا الزامی می باشد.استان آلبرتا تنها از بین افرادای که دارای ویزای کار موقت یا دایمی از این استان می باشند نیروی متخصص خود را جذب می نماید.افرادی که دارای سابقه تحصیل یا کار در این استان میباشند می توانند جهت اخذ اقامت دایم کانادا از طریق این استان اقدام نمایند.